Samarbeid

Arbeidet for å bygga eit prosjektsamarbeid rundt ideen om "ei ny arbeidarminneinnsamling"  har pågått gjennom lang tid.  
Arbeidet med å bygga partnarskap og søka finansiering for ei industrihistorisk minneinnsamling held fram. 

Når eit meir strukturert arbeid kjem i gang, vil det vera stort behov for frivillige medarbeidarar frå fagforeiningar, bedriftshistorielag og andre. 
Det er viktig å samla alle gode krefter som sit på kunnskapar og erfaringar om denne viktige historia.  Dugnadsarbeid i munnleg historieprosjekt er også ein måte å sikra og bevara immateriell kulturarv på, som aldri kan kompenserast av museumsfolk som ikkje sjølve har vore del av historia.  Sjå meir her om korleis du kan bidra! 


Comments